TIC Hukvaldy

Czech Czech
×
 x 

košík je prázdný
košík je prázdný

Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.darkyzhukvald.cz . Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem a prodávajícím internetového obchodu www.darkyzhukvald.cz je TIC Hukvaldy.

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 

Smluvní strany se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodly, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak (tj. není-li smluvní stranou spotřebitel), řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. §409 anásl.

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

§ 1 Vymezení pojmů:

 

1.1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

 

1.2. Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

1.3. Kupující / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

1.4. Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

1.5. Objednávka – obsahuje kupujícího je návrhem kupní smlouvy a obsahuje podstatné náležitosti jako je např.: přesná specifikace zboží a jeho počet, cena za zboží a způsob doručení.

 

1.6. Uzavření kupní smlouvy – samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného potvrzení prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v potvrzení.

 

1.7. Storno objednávky

 

1.7.1. ze strany kupujícího – V případě stornování objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na náhradu škody hlavně v případě nákupu zboží ‚na objednávku‘, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat, nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží již byly vynaloženy prokazatelné výdaje. Storno poplatek může dosahovat výše až 50 % z celkové ceny zboží.

 

1.7.2. ze strany prodávajícího – Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout či zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 

a) není možné kontaktovat kupujícího (chybně uvedený kontakt – telefonní číslo nebo email, kupující je nedostupný, neodpovídá na e-maily apod.)

 

b) kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu

 

c) stane-li se její plnění nemožným (např. zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena na straně dodavatele zboží)

 

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet anebo na adresu, a to ve lhůtě 15 pracovních dní.

 

1.8. Reklamace – je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.

 

§ 2 Práva a povinnosti prodávajícího:

 

2.1. Prodávající má povinnost vyřídit objednávku a odeslat zboží v termínu uvedeném v dostupnosti produktu, dodat zboží na adresu kupujícího a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží.

 

2.2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

 

2.3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

 

§ 3 Práva a povinnosti kupujícího:

 

3.1. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

 

3.2. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, správný a úplný telefonický kontakt a email.

 

3.3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze. O vymazání z databáze je nutné požádat písemnou formou.

 

§ 4 Cena

 

4.1. Ceny jsou platné k okamžiku objednání.

 

§ 5 Platební podmínky

 

5.1. Platba bankovním převodem – jedná se o převod financí z Vašeho na náš účet pomocí obvyklého převodního/pla­tebního příkazu. V případě použití této metody Vám poskytujeme patřičné variabilní symboly a čísla, která je třeba k transakci. Po převedení částky na náš účet je Vám zboží odesláno. Výhodou je nižší poštovné v rámci ČR. Další důležitou výhodou je fakt, že kupující se stává majitelem zboží okamžikem jeho zaplacení. Veškeré zboží je pro Vás blokováno na tak dlouhou dobu, jakou je potřeba při čekání na vyřízení objednávky. Kupující musí vzít ovšem v potaz, že převod mezi peněžními ústavy může trvat 1-3 dny. Objednávku kupující hradí v CZK.

 

5.2. Platba dobírkou – platba za objednávku probíhá při převzetí zásilky. Pošta či jiná přepravní společnost Vám zboží doručí až domů a Vy zaplatíte při převzetí. Pozor, tento způsob platby je možný pouze na území ČR! Upozoňujeme všechny zákazníky, že při platbě zboží na dobírku přechází vlastnická práva z prodávajícího na kupujícího až po zaplacení objednávky.

 

§ 6 Dodací podmínky:

 

6.1. Obecné podmínky:

 

6.1.1. Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou podle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu.

 

6.1.2. Obvyklá dodací lhůta u zboží skladem je 2 pracovní dny. Standardní lhůta dodání zboží, které není skladem bývá 10 pracovních dnů.

 

6.3. Doručení:

 

6.3.1. Prodávající neručí za zásilky, které se ztratily na poště nebo byly odcizeny z poštovní schránky kupujícího. Kupující si je vědom toho, že při objednávaní zboží má možnost za mírný příplatek zvolit jako způsob doručení doporučenou nebo pojištěnou zásilku, a pokud tak neučinil, prodávající neručí za případnou ztrátu zboží.

 

6.3.2. V případě, že obsah zásilky při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (jde o rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle přání kupujícího buď výměnou či opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

6.3.3. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

6.3.4. Kontrola zásilky:

a.) Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.

 

b.) Kupující, který není spotřebitelem je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je povinen za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

 

6.4. Nepřevzaté zásilky:

 

6.4.1. V případě, že si kupující zvolil jako způsob doručení dobírku či doporučenou zásilku a zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevezme, je povinen uhradit prodávajícímu vzniklou škodu (poštovné a balné + dodatečné výdaje související s vymáháním pohledávky). V případě, že kupující požádá o opakované doručení, bude mu zásilka znovu zaslána a cena za dobírku bude zatížena dvojnásobným poštovným a balným. V případě, že kupující už nemá zájem o objednané zboží, postupuje se podle bodu 1.7 „Storno objednávky ze strany kupujícího“. V případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího náleží prodávajícímu částka za realizované poštovné + výdaje nutné k odeslání objednávky, dále si prodávající nárokuje i poplatek za opožděnou platbu za zboží ve výši 1% za každý den v prodlení. V případě nezaplacení těchto výdajů kupujícím, postupuje prodávající tuto pohledávku třetí straně k vymáhání.

 

§ 7 Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 

7.1. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v souladu s §53, odst. 7 a § 54 Občanského zákoníku, právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

 

7.2. Zákazník může od smlouvy odstoupit písemným oznámením zaslaným na adresu dodavatele nebo doručeným osobně na provozovnu dodavatele.

 

7.3. Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky s datem nákupu a předložit originál či kopii dokladu o koupi zboží.

 

7.4. Pokud zákazník zboží již převzal, zašle zboží zpět na adresu dodavatele nebo je doručí osobně na provozovnu dodavatele, a ten bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a včetně průhledné fólie).

 

7.5. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

 

7.6. Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží.

 

§ 8 Záruka

 

8.1. Na každé prodávané zboží se vztahuje zákonná záruční doba 24 měsíců ode dne prodeje. Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci do 30 dnů od jejího písemného doručení. Záruka se nevztahuje na zboží, které bylo mechanicky poškozeno nebo bylo zničeno neodbornou manipulací klienta.

 

8.2. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

 

8.5. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky - za vady způsobené nesprávným použitím výrobku se záruka nevztahuje.

 

§ 9 Uplatnění reklamace (reklamační řád)

 

9.1. Kupující je povinen dodané zboží ihned zkontrolovat bez zbytečného odkladu a o případných zjištěných závadách informovat prodávajícího nejpozději do 3 dnů a to písemnou formou (e-mail). Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů. Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené. Dodavatel je v takovém případě oprávněn reklamaci zamítnout.

 

9.2. Pokud by závada byla způsobena naší stranou (stranou prodávajícího), bude Vám zboží v odpovídající kvalitě obratem dodáno na naše náklady (na náklady prodávajícího).

 

9.3. V písemném oznámení kupující uvede zjištěné závady a odešle jej na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., zboží nám poté doručí poštou či osobně na adresu: TIC Hukvaldy, Hukvaldy 40, 739 46 Hukvaldy.

 

9.4. V případě komplikací je možné v pracovních dnech od 9:00 – 17:00 hod. kontaktovat na tel. č: +420 775 886 844 popř. na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

9.5. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího nejpozději do 5 dnů od obdržení reklamace o stavu a vyřízení.

 

9.6. Prodávající nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným použitím zboží.

 

§ 10 Ochrana osobních dat

 

10.1. Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

 

10.2. Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu provozovatele a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují třetí osoby, se kterými je provozovatel ve smluvním vztahu, například externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

 

§ 11 Závěrečná ustanovení

 

11.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

11.2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu www.darkyzhukvald.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 1. 2021. 

TIC_Hukvaldy_2 Dárky z Hukvald - Obchodní podmínky

Turistické informační centrum

Vítejte v e-shopu turistického informačního centra Hukvaldy, ve kterém naleznete originální drobnosti, praktické doplňky, krásné dárky pro vaše blízké, jedinečné publikace, hračky a upomínkové a sběratelské předměty, které prostě musíte mít!
 

Ještě více toho naleznete přímo v našem Turistickém informačním centru Hukvaldy.

TIC HUKVALDY 2022

 

TIC Hukvaldy

janacek RODNY DUM

Možnost osobního odběru zboží:
Informační centrum Hukvaldy čp. 40
Hukvaldy, 739 46

Po 09.00 - 17.00 hod.
Út 09.00 - 17.00 hod.
St 09.00 - 17.00 hod.
Čt 09.00 - 17.00 hod.
09.00 - 17.00 hod.
So 09.00 - 17.00 hod.
Ne 09.00 - 17.00 hod.

Kontakt

Turistické informační centrum Hukvaldy
Hukvaldy č.p. 40
739 46, Hukvaldy
Česká republika

Tel.: +420 775 886 844
Email: infocentrum@ihukvaldy.cz

www.ic-hukvaldy.cz


Provozovatel TIC Hukvaldy

Obec Hukvaldy

Bc. Miroslav Bitter | IČ: 75259664

 

Kde nás najdete?

Hlavní menu